Strona główna

Witamy na stronie Samorządu Uczniowskiego! Tutaj możesz sprawdzić szczęśliwy numerek na jutrzejszy dzień lub zerknąć do dokumentów SU 🙂

Szczęśliwy numerek

ERRSzczęśliwy numerek jest aktualizowany codziennie po godzinie 16:00 na dzień następny.
Na stronie widoczny jest numerek na dzień (trwa ładowanie…).

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

Wszyscy posiadamy prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym – wszyscy jesteśmy członkami SU i możemy wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliśmy wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu mamy ciekawe pomysły.

Zgodnie z art. 55 ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół Samorząd Uczniowski może:

  •  sam uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu,
  •  organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową,
  •  wybierać opiekuna samorządu,
  •  redagować i wydawać gazetkę szkolną,
  •  uzyskiwać informacje o programach nauczania,
  •  korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  •  przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły,
  •  uczestniczyć w pracach rady szkoły.

Poza Ustawą o systemie oświaty, prawa uczniów regulowane są także przez akty prawne wobec niej nadrzędne – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencję o Prawach Dziecka. Wynika z nich wiele innych praw – m.in. prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych. Przysługują one uczniom zawsze – nawet gdy nie są wprost wpisane do statutu szkoły czy regulaminu SU.

Wakacje za…